Subsidi per a majors de 52 anys. Guia de l’ajuda

Claus de la nova subsidi per a majors de 52 anys. Requisits per a sol·licitar-ho. Tràmits i resposta als dubtes més freqüents.

Últimes notícies sobre el subsidi de majors de 52 anys

Actualitzat: 2023: Durant la primera declaració de l’estat d’alarma per la crisi de l’covid19, el SEPE va dispensar als beneficiaris d’aquest ajut de l’obligació de presentar la declaració anual de rendes, indicant que la no presentació de la mateixa no afectaria el cobrament de l’ajuda.

Ara que les oficines d’ocupació ia atenen amb cita prèvia es recupera la normalitat pel que fa a l’obligació de presentar la declaració, que pot tramitar-se de quatre formes diferents.

Un altre aspecte important és recordar que el subsidi de majors de 52 anys és compatible amb la nova ajuda de l’ Ingrés Mínim Vital, per la qual cosa convé comprovar si es compleixen els requisits per sol·licitar-la encara que s’estigui cobrant aquest subsidi.

En què consisteix el subsidi de majors de 52 anys?

Els aturats majors de 52 anys que a dia d’avui compleixen ja amb els requisits per jubilar (excepte per l’edat), poden sol·licitar un subsidi de 480 euros a l’mes mentre busquen feina. Aquest subsidi els cobrirà fins que compleixin l’edat de jubilació.

El nou subsidi de majors de 52 anys va entrar en vigor el 13 de març de 2019 després aprovar-se el RDL 8/2019.

Subsidi per a majors de 52 anys.

La nova norma incorpora les següents millores respecte de l’antic de majors de 55 :

 • Es redueix l’edat d’accés a l’subsidi de majors de 55 anys, a 52 anys
 • Aquest subsidi cotitza per a la jubilació . Tant per als nous beneficiaris de el subsidi de majors de 52 com per als 266.000 que ho estan cobrant en l’actualitat l’antic de majors de 55, s’incrementa de el 100% a el 125% de la base mínima de cotització per la qual el SEPE ingressa les cotitzacions que fa pel desocupat.
 • S’elimina la parcialitat de l’subsidi tant per a noves sol·licituds com per a les més de 12.000 persones que ho estan rebent parcialitzat en l’actualitat, que el cobraran a el 100% (480 euros a el mes en 2023). Aquests casos els actualitzarà el SEPE d’ofici.
 • S’amplia l’edat fins la qual cobreix el subsidi, que serà l’edat legal de jubilació. El treballador pot triar entre la jubilació anticipada, si compleix requisits, o bé esperar fins a l’edat legal de jubilació cobrant mentrestant el subsidi.

Quant es cobra en aquest subsidi?

Com passa amb la resta de subsidis, l’import de l’ajuda en 2023 és de 480 € a l’mes i es cobra fins a l’edat de jubilació (si abans el treballador a l’atur no ha trobat feina).

L’ajuda sempre es rep íntegra, a el 100% (480 euros), sense parcialitat.

Requisits per a sol·licitar el subsidi de majors de 52

Podeu llegir els requisits explicats de dues formes: l’oficial de l’SEPE (A) i la nostra versió explicada (B).

A) Requisits el subsidi de majors de 52 anys (versió oficial SEPE)

 • Estar en atur.
 • Tenir complerts 52 anys o més en la data en què s’exhaureixi la prestació per desocupació o el subsidi per desocupació, o tenir-los en el moment de reunir els requisits per accedir a algun dels següents subsidis: per esgotament de la prestació contributiva, emigrant retornat o retornada, revisió per millora d’una invalidesa, alliberat o alliberada de presó o cotitzacions insuficients per a la prestació contributiva; també si compleix els 52 anys mentre està percebent algun d’aquests subsidis.
  Si en la data en què es trobi en algun dels supòsits que preveuen els apartats anteriors, no hagués complert l’edat de 52 anys, però, des d’aquesta data, romangués inscrit o inscrita ininterrompudament com a demandant d’ocupació en els serveis públics d’ocupació, podrà sol·licitar el subsidi quan compleixi aquesta edat. Es considera complert el requisit d’inscripció ininterrompuda quan cadascuna de les possibles interrupcions en la inscripció com a demandant d’ocupació hagi tingut una durada inferior a tres mesos, no es computaran els períodes que corresponguin a la realització d’activitat per compte propi o aliè. En aquest últim cas el treballador no podrà accedir a l’subsidi quan el cessament en l’últim treball fora voluntari.
 • Estar inscrit com a demandant d’ocupació durant un mes des que s’esgoti la prestació que vostè estava percebent (data en què finalitza la prestació concedida, que sempre serà anterior a la data de l’últim cobrament de la prestació), i no haver rebutjat durant aquest mes cap oferta de col·locació adequada, ni haver-se negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional. La inscripció s’ha de mantenir durant tot el període de percepció de l’subsidi.
 • Complir el compromís d’activitat que està inclòs en la sol·licitud.
 • Haver cotitzat per atur un mínim de 6 anys al llarg de la seva vida laboral.
 • Complir en el moment de la sol·licitud tots els requisits, excepte l’edat, per accedir a qualsevol tipus de pensió contributiva de jubilació en el sistema de la Seguretat Social espanyol – Haver cotitzat per jubilació 15 anys, dos dels quals han d’estar dins de els últims 15 anys -.
 • Estar inclòs en algun dels supòsits següents:
  • Estar percebent o tenir dret a percebre subsidi.
  • Haver esgotat prestació contributiva o subsidi per desocupació. Una recent sentència de Tribunal Suprem considera que l’esgotament de la RAI ha de ser considerat igual que l’esgotament d’un subsidi ordinari.
  • Ser emigrant que ha retornat a Espanya (hi ha d’haver treballat com a mínim 12 mesos a l’estranger, en països no pertanyents a la Unió Europea o l’Espai Econòmic Europeu, des de la seva última sortida d’Espanya) i no tenir dret a prestació contributiva per desocupació .
  • Ser alliberat de presó sense dret a prestació contributiva per desocupació, quan la privació de llibertat ha estat per temps superior a 6 mesos.
  • Haver estat declarat plenament capaç o persona amb invalidesa parcial com a conseqüència d’expedient de revisió per millora d’una situació de gran invalidesa, invalidesa absoluta o total per a la professió habitual.
  • Estar en situació legal d’atur i no tenir dret a prestació contributiva per desocupació per no haver cobert el període mínim de cotització (12 mesos), sempre que hi hagi cotitzat, al menys, 3 mesos.
 • No tenir rendes pròpies de qualsevol naturalesa que en còmput mensual siguin superiors a l’75% de l’salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries. A partir de setembre de 2023, amb el nou SMI, el límit de rendes és de 810 euros a l’mes.
 • Les cotitzacions efectuades en altres països es tenen en compte per percebre aquest subsidi només si han estat realitzades en països pertanyents a l’Espai Econòmic Europeu o amb els quals hi hagi conveni de totalització de períodes per a la protecció per desocupació, tant si els períodes són posteriors a la entrada en vigor dels convenis, com si són anteriors.
 • Haurà de complir els requisits en el moment de el fet causant i, a més, quan vostè sol·liciti el subsidi, les represes, en el moment de la presentació de la declaració anual de rendes i durant tot el temps en que percebi el subsidi.

Es considera com a data d’el fet causant aquella en què es compleixi el termini d’espera d’un mes, o es produeixi la situació legal de desocupació, o finalitzi la causa que hauria provocat la suspensió d’aquest subsidi.

Si no compleix el requisit de carència de rendes pròpies, podrà accedir a l’subsidi si ho compleix i ho acredita dins el termini d’un any des de la data en què es va produir el fet causant.

Aquest subsidi no és aplicable a les persones treballadores fixes discontínues mentre mantinguin aquesta condició.

A més, el SEPE ha publicat una nota aclaridora sobre aquests requisits i alguns dubtes freqüents. Pot descarregar-la en aquest enllaç: nota aclaridora de l’SEPE (pdf)

B) Requisits de l’subsidi de majors de 52 anys:

Aquestes són 5 requisits d’accés a l’subsidi de majors de 52 anys vigents en 2023: (cal complir tots)

 1. Requisit de tenir cotitzacions suficients per a la jubilació. Aquest subsidi de majors de 52 cobreix a persones que al llarg de la seva vida laboral ja han acumulat les cotitzacions necessàries per rebre una pensió contributiva de jubilació, però que no ho poden fer perquè encara no han arribat a l’edat legal necessària. Per jubilar-(i per tant per poder demanar aquest subsidi) s’exigeix tenir acumulats a el menys 15 anys de cotitzacions per a la jubilació en qualsevol règim de la Seguretat Social (compte d’altri, autònoms, empleats de la llar, etc), i també, 02:00 dels quals han d’estar dins dels últims 15 anys.
 2. Requisit de 6 anys cotitzats com a mínim en el Règim General. A més, dins d’aquest conjunt de 15 anys cotitzats com a mínim de què parlàvem en el punt anterior, la normativa actual exigeix tenir al menys 6 anys de cotitzacions per desocupació en el règim general. Si té dubtes sobre aquest requisit, ho expliquem amb un exemple pràctic: el requisit de cotitzacions. Hi ha molts aturats que encara no han aconseguit acumular aquestes cotitzacions. Si no poden accedir a aquest subsidi, altres alternatives amb menys protecció són els tres anys de la Renda Activa d’Inserció RAI per a aturats de llarga durada majors de 45 anys, o bé les rendes d’inserció de les comunitats autònomes, Que estan sent substituïdes per l’Ingrés Mínim Vital IMV.
 3. 3. Requisit de carència de rendes pròpies. Per optar a el subsidi de majors de 52 anys, el sol·licitant no ha de tenir ingressos bruts propis que superin els 810 euros (el 75% de l’ SMI en 2023). No es tenen en compte els ingressos de la resta de membres de la unitat familiar (cònjuge, fills, etc.) ni a l’sol·licitar el subsidi ni durant la vigència d’aquest.
 4. Requisit de tenir un fet causant o «via d’accés a l’subsidi». Per sol·licitar aquest subsidi cal tenir una via d’accés: el dret a percebre un altre subsidi, que es transforma en el de majors de 52 anys. Sense aquest dret a rebre un subsidi, no hi ha accés a el de majors de 52. Hasta ara, les persones que volien demanar el subsidi de majors de 52 anys i no tenien aquesta via d’accés, havien d’aconseguir acumular a el menys 90 dies de cotitzacions per desocupació, amb un o diversos contractes en el règim general. A l’acabar el contracte de treball, amb aquestes cotitzacions s’obre la porta a demanar el subsidio. El requisit dels 90 dies de cotitzacions segueix vigent per a qui no tingui dret a un altre subsidi, però el SEPE ha establert un sistema d’excepcions perquè aquells desocupats que van tenir en el passat una via d’accés (el dret a un subsidi), puguin utilitzar-ara com a via d’accés, El SEPE indica el següent«A més de poder accedir els que tinguin complerts 52 anys en la data d’estar percebent o tenir dret a qualsevol subsidi, també podran accedir-hi les persones que anteriorment hagin esgotat una prestació o subsidi per desocupació si des de llavors, s’han mantingut inscrites com a demandants d’ocupació en els serveis públics d’ocupació, no tenint-se en compte les possibles interrupcions inferiors a 3 mesos o que corresponguin a períodes d’activitat». El SEPE aclareix que la inscripció no es considera ininterrompuda si els períodes en què no s’ha estat apuntat a l’atur són inferiors a 90 dies cada un d’ells, o mentre s’ha estat treballant per compte d’altri o per compte propi. No obstant això, si el treballador en atur ha tingut períodes sense estar apuntat a l’atur superiors a 90 dies ( «llacunes»), llavors si li exigiran les cotitzacions de 90 dies en el règim general. Tot això ho analitzem amb detall en aquest article sobre el requisit dels 90 dies.
 5. Requisit de compromís d’activitat i obligatorietat de mantenir-se apuntat a l’atur .Es exigeix que el treballador desocupat estigui apuntat a l’atur (inscrit com a demandant d’ocupació). Encara s’estén fins a l’edat legal de jubilació, aquest subsidi exigeix que qui el rep estigui en tot moment en recerca activa d’ocupació, acceptant les ofertes de treball dels Serveis Públics d’Ocupació i la realització de cursos de formació i orientació laboral.

Com tramitar la sol·licitud. impresos oficials

Com la resta de prestacions i subsidis d’SEPE, hi ha diverses formes de sol·licitar-ho:

 1. A l’oficina d’ocupació de forma presencial, demanant cita prèvia.
 2. Des de la seu electrònica de l’SEPE (enllaç), si disposa de certificat digital, DNI electrònic o codi d’usuari i contrasenya.
 3. Per Internet, des del web de l’SEPE, utilitzant el formulari de pre-sol·licitud.

Pot descarregar-se els impresos oficials des d’aquest enllaç: impresos i guies informatives de el subsidi de majors de 52 anys.

¿RAI o subsidi de majors de 52 anys?

Els requisits de les dues ajudes són diferents, però per descomptat, els avantatges de el subsidi de majors de 52 sobre la RAI són moltes.

Si ja s’està cobrant la RAI i es compleixen els requisits de l’subsidi, cal demanar cita prèvia a l’oficina d’ocupació per a sol·licitar la reconversió, com vam explicar a l’enllaç anterior.

Com sé si m’han aprovat ja el subsidi de majors de 52?

Consultant l’expedient línia des del web de l’SEPE (+ info) (cl@ve / certificat digital), es pot veure l’estat en què es troba la sol·licitud.

A través de la mateixa eina en línia es pot veure si la sol·licitud està en tràmit o denegada. En qualsevol dels tres casos, el SEPE també envia la comunicació de la resolució per correu a el domicili de la persona sol·licitant.

Què passa si m’han denegat el subsidi i no estic d’acord?

Per recórrer la resolució de l’SEPE cal presentar reclamació prèvia administrativa. El termini és de 30 dies hàbils (no compten dissabtes, diumenges ni festius), des del moment de la notificació.

La data de la notificació és el dia en què el treballador rep al seu domicili la comunicació per escrit de l’SEPE, o bé el dia que el treballador acudeix a l’oficina de l’SEPE i allí li lliuren la resolució, signant haver-la rebut. A partir d’aquest moment s’obre el termini dels 30 dies per recórrer.

Serveis d’informació SEPE per al subsidi de majors de 52

El Servei Públic d’Ocupació (www.sepe.es) disposa d’ aquests serveis d’atenció a l’ciutadà: