Encara que la major part de les consultes es refereixen a l’obtenció d’aquest informe, i s’utilitza com a referència per subsidis, jubilacions i altres tràmits laborals, de vegades es dóna el cas que les dades registrades per la seguretat social no són correctes, per el que cal dur a terme una sol·licitud de rectificació de la fe de vida laboral.

De vegades es tracta de simples errors en les dates i noms, mentre que altres vegades es detecten mancances a esmenar en la cotització i registre.

A qui va dirigit aquest tràmit

Únicament a les persones físiques amb nº d’afiliació a la Seg. Social (NAF), indistintament del règim a què hagin cotitzat o estiguin inscrites.

Rectificació de l'informe de vida laboral

Què modificacions es poden realitzar

Com hem avançat anteriorment, es pot realitzar la incorporació d’informació que falta, o bé la rectificació de dades ja existents.

Com puc realitzar la rectificació de la meva vida laboral

Per descomptat, ja que es parteix de la base que la informació proporcionada per l’estat és correcta, les persones interessades han d’aportar dades contrastades, registrats i verificats tant si desitgen la seva incorporació al certificat professional, com si es volen afegir o corregir les situacions descrites, com noms, dates, adreces, detalls de la feina (durada, categoria del contracte o tipus de jornada), etc.

Modificació de l’informe de vida professional

També es demana un compte de correu electrònic per confirmar aquest tràmit.

Cal tenir en compte que, un cop realitzada la sol·licitud, se’ns proporcionarà un identificador (núm de presentació), i serà la referència a utilitzar per a qualsevol procés posterior o informació.

Si la rectificació es demana mitjançant el sistema de clau permanent o certificat digital, (usuari / contrasenya Cl @ veu), tot i que es tracta d’una opció completament segura, es produirà un segon nivell de validació mitjançant codi PIN rebut per SMS al telèfon mòbil registrat a la Tresoreria General de la SS.

Què passa després de sol·licitar la modificació
Quan finalitza la sol·licitud de rectificació es rep abans de res el nº de sol·licitud esmentat anteriorment per email, juntament amb una missatge confirmant el procés per part Seguretat Social.


Quan les dades errònies o mancades estiguin solucionats, la Seguretat Social li comunicarà per correu electrònic si està tot correcte per, a continuació, convidar-lo a que sol·liciti de nou l’informe corregit de vida laboral.

Aspectes a tenir en compte a l’hora de formalitzar aquest tràmit

  • El formulari de sol·licitud serveix tant per rectificar dades de l’informe laboral, com per incorporar altres que no hi són presents.
  • El tràmit és relativament lent, de manera que es recomana aportar tota la informació possible, sens dubte és molt millor aportar més documentació i justificants, a veure diversos mesos després que no tenim un requisit i no ha servit de res la sol·licitud.
  • Tot dada a incorporar, matisar o corregir (empreses, dates d’inici, fi, activitats o categories, …) que puguin ser demostrades amb documentació oficial han d’aportar-segellades o compulsades pel corresponent organisme, empresa o institució.
  • La gestió es realitza en l’Administració de l’Estat, al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social (TGSS), i es pot realitzar al 100% de manera electrònica (però això no exclou una tramitació in situ) i, en cas de la via telemàtica, es requerirà de la identificació habitual del sistema cl @ veu permanent / certificat digital o DNI electrònic.
  • Si la seguretat social no contacta amb nosaltres s’entengui que no hi ha defectes en la sol·licitud.
  • Tot i que la sol·licitud de rectificació ens proporciona una vida laboral a l’instant, la modificació de l’informe es resol en un termini habitual de 45 Dies.