Puc rebre la prestació per naixement de fill si estic cobrant l’atur?

Si estic a l’atur tinc dret a la prestació per naixement? És una de les preguntes freqüents dels ciutadans que recentment han estat pares i estan cobrant l’atur.

De manera que, si es percep una prestació per desocupació de nivell contributiu alhora que es compleix la resta dels requisits, se’n podrà sol·licitar la suspensió al SEPE i sol·licitar la prestació de naixement a l’INSS.

Per tant, les persones que mentre estan cobrant la prestació contributiva o el subsidi per desocupació, han de passar a la situació de maternitat o de paternitat.

Per fer aquest canvi s’haurà de sol·licitar en primer lloc la suspensió de la prestació per desocupació de nivell contributiu per iniciar el cobrament de la prestació per maternitat o per paternitat. La prestació per naixement serà abonada per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

prestació per naixement de fill si estic cobrant l'atur

prestació per naixement de fill si estic cobrant l’atur

Així mateix, mentre duri qualsevol daquestes situacions, no es consumeixen dies de la prestació per desocupació.

Un cop finalitzat, es podrà reprendre la prestació suspesa i percebre el mateix import durant el temps que li quedés abans de la suspensió.

Al costat de la comunicació de la baixa s’haurà de presentar la documentació següent:

  • En cas de maternitat, el Llibre de Família o document que acrediti l’adopció o l’acolliment, o informe de maternitat, o qualsevol document que acrediti aquesta situació.
  • En cas de paternitat, el Llibre de Família, o document que acrediti l’adopció o l’acolliment.

Sol·licitud pas a pas de la prestació

Segons les indicacions del SEPE, es pot sol·licitar la suspensió a través de la Seu Electrònica del Servis Públic d’Ocupació Estatal, o a la seva oficina de prestacions, prèvia petició de cita a la Seu Electrònica o trucant als  telèfons de cita prèvia.

Posteriorment, es rebrà una còpia de la sol·licitud de baixa presentada, en què constin la data i motiu de la baixa. Tot seguit, amb aquest document, cal acudir a l’oficina de l’INSS corresponent per sol·licitar la prestació per maternitat/paternitat.

És important conèixer que és l’INSS qui aprova i paga les prestacions de maternitat i paternitat de les persones que estiguin percebent la prestació contributiva per desocupació.

Un cop finalitzat el període de maternitat o paternitat, i amb la reactivació prèvia de la demanda d’ocupació, hi ha un termini de 15 dies per sol·licitar davant l’oficina de prestacions la represa de la prestació de desocupació.

Aquelles persones que sol·licitin fora d’aquest termini, es reprendrà a partir de la data de sol·licitud i suposarà la pèrdua de tants dies de prestació com siguin entre la data en què hagi finalitzat la prestació de maternitat o paternitat i la data de presentació de la sol·licitud .

Fes clic aquí per descarregar el model oficial de comunicació de baixa o canvi de situació en les prestacions per desocupació.