Com es canvia el beneficiari a l’assistència sanitària dun titular a un altre?

Si necessiteu canviar l’assegurat pel qual teniu dret a l’assistència sanitària un beneficiari, ho podeu fer de manera telemàtica (amb certificat digital i sense), presencialment amb cita prèvia en un Centre d’Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS) i per correu ordinari.

  • Si disposeu de certificat digital o cl@veu ho podeu fer en nom vostre oa través de representant o apoderat en aquest enllaç a la Seu Electrònica de la Seguretat Social, heu d’adjuntar emplenada la corresponent sol·licitud que podeu descarregar aquí.
  • També podrà fer-ho identificant-se amb certificat digital o cl@ve a través del portal La teva Seguretat Social sense necessitat d’adjuntar la sol·licitud (s’omple directament a través del formulari on line). A més, com a novetat, el portal ha afegit un nou servei pel qual pot tornar a incloure un beneficiari anterior que ho ha deixat de ser.
  • Si no disposeu de cap dels mètodes d’identificació descrits, podeu utilitzar la plataforma per a tràmits sense certificat electrònic de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). En aquest enllaç podreu accedir al formulari on line de sol·licitud de l’assistència sanitària des d’on heu de tramitar aquest canvi i on trobareu tota la informació sobre com realitzar-lo. En tractar-se d’un formulari on-line, no necessitareu presentar el model de sol·licitud, haureu d’anar emplenant els camps marcats i la plataforma us guiarà durant el procés.
  • Per presentar-lo de manera presencial en un Centre d’Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS) heu de sol·licitar cita prèvia a la qual us recomanem acudir amb la sol·licitud degudament emplenada i la documentació pertinent. També la pot trametre per correu ordinari a l’Adreça Provincial de l’INSS o de l’Institut Social de la Marina que li correspongui.

Com es canvia el beneficiari a lassistència sanitària

Al formulari heu d’emplenar les dades completes del beneficiari o beneficiaris així com del nou assegurat del qual dependran, que haurà de signar el document.

En el cas de sol·licituds de  canvi d’un beneficiari menor de 18 anys d’un titular a un altre , aquesta la realitzarà el nou titular i s’haurà d’acreditar el consentiment signat del titular actual (el model de sol·licitud inclou un apartat per a aquesta signatura).

Aquest consentiment no caldria, per exemple, en casos de violència de gènere. En aquests casos, a més, si la víctima de maltractaments figura com a beneficiària del maltractador pot accedir a l’assistència sanitària per dret propi fent el canvi dels altres beneficiaris (fills) sense necessitat de tenir-ne el consentiment.

Els canvis de beneficiaris entre progenitors assegurats, com a norma general, s’han d’acordar entre ells, l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) es mantindrà al marge dels possibles desacords entre els progenitors.

Documentació a presentar

El mateix model de sol·licitud inclou tant les instruccions per emplenar-lo correctament com la documentació a presentar en cada supòsit.

A més del document acreditatiu d’identitat del nou assegurat , per al canvi en l’assistència sanitària del beneficiari ha de quedar acreditat el parentiu que normalment s’acredita amb el llibre de família, però també es pot acreditar amb el certificat de naixement o un altre document públic on figuri el parentiu amb el sol·licitant.

No cal cap altra documentació excepte en situacions excepcionals com casos de violència de gènere o altres circumstàncies en què calgui presentar sentència judicial o documentació acreditativa pertinent.

Requisits per ser beneficiari de lassistència sanitària

Perquè a una persona se li reconegui el dret a l’assistència sanitària com a beneficiari per la seva relació amb un assegurat, ha de complir algun dels requisits següents:

  1. Ser el seu cònjuge o parella.
  2. Ser el seu fill, nét o germà i tenir menys de 26 anys, o més gran de 26 anys si presenta una discapacitat de grau igual o superior al 65%.
  3. Ser tutelat o acollit i tenir menys de 18 anys, o major de 18 anys si presenta una discapacitat de grau igual o superior al 65%.

Finalment, si teniu dubtes sobre el dret a l’assistència sanitària i com descarregar el document acreditatiu per sol·licitar la targeta sanitària individual al vostre servei de salut, ja sigui com a assegurat o com a beneficiari.