Baixa per Maternitat / Guia completa

Estàs embarassada i vols saber com tramitar la baixa per maternitat quan donis a llum; ¿Quina és la durada de l’descans per baixa maternal?, ¿Quant cobraràs per la prestació?, ¿Què fer en cas de part o adopció múltiple?

Aquí trobaràs la informació més completa per donar resposta a totes les preguntes.

T’expliquem tot el que necessites saber sobre els permisos de maternitat per naixement, adopció, tutela o acolliment familiar.

¿Què és la baixa per maternitat?

La prestació per maternitat és la prestació pública assistencial de caràcter econòmic i de durada determinada, que compensa els ingressos que perd la treballadora a l’cessar la seva activitat pel naixement d’un fill, adopció, tutela o acolliment.

Baixa per Maternitat

Aquest subsidi, que es rep per la baixa maternal, és gestionat per la Seguretat Social. L’objectiu d’aquest ajut és compensar la pèrdua d’ingressos deguda a l’descans laboral de la treballadora.

A Espanya, aquest descans per maternitat dura 16 setmanes des del naixement de l’infant, adopció, tutela o acolliment familiar.

Actualment, hi ha l’opció de que el permís de descans per maternitat pugui ser gaudit pel pare. La mare pot cedir-li fins a un màxim de 10 setmanes del seu permís. T’expliquem tots els detalls a continuació.

Requisits per a la prestació per maternitat

Només els treballadors autònoms o per compte d’altri, que compleixin amb els requisits establerts, poden beneficiar-se de la prestació per maternitat o baixa maternal, també coneguda com subsidi per maternitat.

Aquests són els requisits per a la prestació per maternitat:

 • La prestació per maternitat és aplicable a períodes de descans per naixement, adopció, tutela o acolliment familiar.
 • El permís de descans per maternitat pot ser gaudit per la mare o pel pare, segons l’opció per la qual optin els progenitors. No obstant això, les 6 primeres setmanes de permís són sempre obligatòries per a la mare.
 • Només podran ser beneficiaris de el subsidi per maternitat els treballadors que estiguin afiliats a la Seguretat Social, en situació d’alta o assimilada. Així mateix, han de complir amb els requisits de cotització que detallem en la següent taula.

Requisits per a la prestació per maternitat


Edat de la treballadora / Període de cotització mínim

 • Menor de 21 anys: No s’exigeix ​​període mínim
 • De 21 anys i menor de 26: 90 dies cotitzats en els 7 anys anteriors a l’inici de l’descans o 180 dies durant la seva vida laboral
 • Major de 26 anys: 180 dies cotitzats en els 7 anys anteriors a l’inici de l’descans o 360 dies cotitzats al llarg de la seva vida laboral

¿Què fer quan no es compleixen els requisits per al permís de maternitat?

Quan la mare no compleixi amb els requisits de cotització per a percebre la prestació per baixa maternal, pot acollir-se a l’subsidi no contributiu per maternitat.

Aquest ajut econòmica només es concedeix en cas de naixement, no per adopcions o acolliments familiars.

Els requisits per al subsidi no contributiu per maternitat són els mateixos que els de el permís per maternitat, l’única diferència és que en aquest supòsit la treballadora no compleix amb els períodes de cotització mínims.

Per tant, la mare ha d’estar donada d’alta a la Seguretat Social o en situació assimilada a l’alta (cobrant l’atur o estant inscrita a l’Inem).

Si es tracta d’una treballadora autònoma, ha d’estar a l’corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social.

Durada de l’subsidi no contributiu per maternitat

La durada de l’subsidi no contributiu per maternitat és diferent de la de l’permís per maternitat, només 42 dies naturals després de donar a llum.

Es pot incrementar 14 dies més en aquests supòsits:

Si es tracta d’una família nombrosa

Quan el naixement del fill es produeix en una família monoparental. És a dir, una família en la qual la mare és l’única font d’ingressos.
Casos de part múltiple.
Si el nadó o la mare tenen una discapacitat mínima d’un 65%.

¿Quant es cobra pel subsidi no contributiu per maternitat?

L’import a cobrar pel subsidi no contributiu per maternitat és de 17,93 euros a el dia, segons l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM), que és el que es pren com a referència per a aquest tipus d’ajudes.

Parlaríem de 537,84 € mensuals com a ajuda per naixement, durant els 42 dies de descans per baixa de maternitat.

¿Quina és la durada de l'permís de maternitat?

¿Quina és la durada de l’permís de maternitat?

La durada de l’permís per baixa de maternitat és de 16 setmanes ininterrompudes en termes generals. Hi ha casos específics en què aquest període es pot veure ampliat en dues setmanes, que després analitzarem en detall:

 • Part múltiple.
 • Adopció de més d’un nen.
 • Acolliment familiar múltiple.
 • Discapacitat de l’infant.

Llavors, quants dies són de maternitat? Com veurem a continuació, el període de descans de la baixa maternal varia també depenent de com es reparteixi entre els pares, així com per a casos concrets:

 1. Baixa de maternitat sol·licitada per la mare després del naixement. El període de descans de l’permís de maternitat és de 16 setmanes.
 2. Descans per baixa maternal sol·licitat pel pare. Les sis primeres setmanes de l’permís per maternitat són obligatòries per a la mare després del naixement. El pare pot sol·licitar les 10 setmanes que queden, fins i tot convertir-les en 20 si sol·licita la mitja jornada.
 3. Durada de l’permís de maternitat en cas d’adopció. Aquest descans pot ser sol·licitat per la mare o pel pare. També té una durada de 16 setmanes, sempre que el nen sigui menor de sis anys. En els casos d’adopcions internacionals, on cal que tots dos progenitors viatgin a l’estranger, aquest període de descans es pot sol·licitar quatre setmanes abans de fer-se efectiva l’adopció.
 4. Quan el nadó ha de romandre hospitalitzat després del naixement, es pot ampliar el permís de maternitat fins a un màxim de 13 setmanes addicionals.

¿Quan s’inicia el període de descans de la baixa per maternitat?

L’inici de el període de descans de la baixa per maternitat s’estableix segons les circumstàncies de cada cas:

 • Quan es tracta d’un naixement: en el moment de el part o fins a 10 setmanes abans del naixement per prescripció mèdica.
 • Quan es tracta d’una adopció o acolliment familiar: el descans per la baixa de maternitat comença quan hi ha una resolució judicial que fa efectiva l’adopció o l’acolliment familiar. Com hem comentat anteriorment, pot començar quatre setmanes abans en els casos d’adopcions internacionals.

Des del moment en què comença el període de descans de la baixa per maternitat, es comença a cobrar la prestació.


¿En quins casos s’amplia la durada de l’permís de maternitat?

Tal com hem avançat anteriorment, hi ha casos excepcionals, relatius a la durada de l’permís de maternitat:

 • En el cas de mort de l’infant, la mare pot continuar el període de descans per maternitat fins finalitzar les 16 setmanes.
 • Si el nadó ha de romandre hospitalitzat, el període de descans de la baixa per maternitat es pot ampliar fins a un màxim de 13 setmanes. Aquesta ampliació només s’aplica als casos de part prematur, així com a nadons que necessitin estar hospitalitzats més d’una setmana després del naixement.
 • L’ampliació de dues setmanes per discapacitat de l’infant s’aplica tant a el naixement d’un fill, com als menors acollits o adoptats.

¿El permís de la baixa per maternitat afecta les vacances?

Si el període de vacances coincideix amb una baixa durant l’embaràs, el període de descans després del part o el permís de lactància, aquestes es podran gaudir en una altra data.

Si ja ha acabat l’any natural a què corresponguin les vacances, aquestes no es perdran. El mateix passa en els casos d’adopció o acolliment familiar. Així ho recull l’article 38 de l’Estatut dels Treballadors:

«Quan el període de vacances coincideixi en el temps amb una incapacitat temporal derivada de l’embaràs, el part o la lactància natural o amb el període de suspensió de l’contracte de treball previst en l’article 48.4 i 48.bis d’aquesta Llei, es tindrà dret a gaudir les vacances en data diferent de la de la incapacitat temporal oa la de l’gaudi de l’permís que per aplicació d’aquest precepte li correspongui, a l’acabar el període de suspensió, encara que hagi acabat l’any natural a què corresponguin «.

Es segueixen generant llavors vacances durant el període de descans de la baixa per maternitat? En tots els casos, les vacances, llevat que el conveni empresarial digui una altra cosa, són 30 dies naturals o 22 dies hàbils a l’any, sense comptar dissabtes i diumenges.


¿Quant es cobra de baixa per maternitat?

La quantia de la prestació per maternitat és el 100% de la base reguladora que tingui el treballador, prenent-se com a referència la data de l’inici de l’descans per baixa maternal. Es tracta de la mateixa base reguladora establerta per als casos d’incapacitat temporal per contingències comunes.

En altres paraules, el treballador cobrarà el corresponent a la seva base de cotització.

Quan són els dos progenitors els que gaudeixen de la prestació, aquesta es determina segons la base reguladora de cadascun d’ells, prenent com a referència la data d’inici de el període de descans.

En cas de part múltiple, d’adopció o acolliment de més d’un menor, es concedirà un subsidi especial per cada fill o menor acollit.

A partir del segon nen, es cobrarà un import igual a què correspongui percebre pel primer.

Aquest subsidi especial tindrà una durada de de sis setmanes, immediatament posteriors a el part, adopció o acolliment.

¿Quin dia es cobra la prestació per maternitat?

¿Quin dia es cobra la prestació per maternitat?

El pagament de la prestació de la baixa per maternitat es realitza a mesos vençuts. És gestionat directament per l’Institut Nacional de la Seguretat Social o l’Institut Social de la Marina, en cas de treballadors de la mar.

L’ingrés de l’subsidi se sol realitzar l’últim dia hàbil del mes, i en el cas de ser festiu, el dia hàbil anterior.

Quan es tracta d’un part múltiple i s’està rebent a més un subsidi especial, es realitza un únic pagament sis setmanes després del naixement. En els casos d’adopció, acolliment o guarda múltiples, es realitza el pagament sis setmanes després de la decisió administrativa.

¿Com sol·licitar la prestació per maternitat?

La gestió de la prestació de la baixa per maternitat correspon a l’Institut Nacional de la Seguretat Social o l’Institut Social de la Marina, que són els que realitzen el pagament de l’subsidi.

Termini per sol·licitar la prestació per maternitat

El termini per a sol·licitar la prestació comença a l’endemà de naixement, acolliment o adopció.

Tràmits per sol·licitar la prestació per maternitat

Es pot sol·licitar la prestació físicament a les oficines de la Seguretat Social o per Internet. Pots descarregar l’imprès de sol·licitud de la prestació a través d’aquest enllaç. Per tramitar el subsidi cal presentar, a més del model oficial de sol·licitud, la següent documentació:

 • Per a ciutadans espanyols: document nacional d’identitat dels sol·licitants.
 • En el cas d’estrangers: Número d’Identificació d’Estranger juntament amb el passaport.
 • Informe de maternitat expedit pel metge de l’servei públic de salut.
 • En els casos en què la treballadora iniciï el descans amb anterioritat a el part, s’ha de sol·licitar que el metge de l’servei públic de salut realitzi també un informe.
 • En altres casos excepcionals, com el de defunció del fill, quan l’embaràs ha estat com a mínim de 180 dies, l’informe es pot presentar davant l’Institut Nacional de la Seguretat Social per a sol·licitar també la prestació.
 • Llibre de família. Si no es compta encara amb el llibre de família, s’ha de presentar un certificat de la inscripció del fill o fills en el Registre Civil. Si el descans de l’permís de maternitat ha començat abans de el part, s’ha de presentar la documentació quan el nen hagi estat registrat.
 • Full número 5 degudament emplenada d’el model de sol·licitud de la prestació quan el pare gaudeixi simultàniament o successivament de part de l’permís de maternitat.
 • Baixa per maternitat mare amb carro de nadó
 • La resolució judicial que reconegui l’adopció, tutela o acolliment familiar.
 • Quan es tracti d’un menor amb discapacitat igual o superior a un 33%, certificat de l’IMSERSO o òrgan autonòmic que ho acrediti.
 • Llibre de família o certificat de la inscripció del fill o fills en el Registre Civil.
 • Full número 5 degudament emplenada d’el model de sol·licitud quan el pare gaudeixi simultàniament o successivament part de l’permís de maternitat.
 • Tant en naixements, com en casos d’adopció o acolliment familiar, les sol·licituds es resoldran en un termini màxim de 30 dies.

Baixa per maternitat estant en atur

Baixa per maternitat estant en atur

Les treballadores que estiguin cobrant la prestació per desocupació en el moment de l’naixement, adopció o acolliment, també tenen dret a percebre el subsidi per maternitat.

En aquests casos, el Servei Públic d’Ocupació Estatal deixarà de pagar la prestació, per trobar-se la treballadora en situació d’atur. Serà l’Institut Nacional de la Seguretat Social, qui haurà de pagar la prestació per maternitat.

Així doncs, durant el període de prestació de la baixa per maternitat, no es consumiran dies de l’atur.

Quan conclogui el període de l’permís per baixa maternal, la treballadora haurà d’acudir de nou a l’SEPE, per sol·licitar continuar cobrant l’atur.

En un termini de 15 dies hàbils, es realitzarà de nou el pagament, amb la mateixa quantia i la durada pendents en el moment en què se li va concedir la prestació per maternitat.

¿La prestació per maternitat està exempta de pagar IRPF?

El 5 d’octubre de 2018, el Tribunal Suprem va declarar que les prestacions de maternitat estaven exemptes de l’pagament d’IRPF. Així doncs, Hisenda haurà de retornar l’import de les prestacions per les quals van tributar les mares de l’2014 a al 2017.

D’altra banda, tant a aquelles mares que actualment perceben la prestació, com a aquelles treballadores que ho sol·licitin en un futur, la Seguretat Social ja no els retindrà l’IRPF.

El subsidi per maternitat estarà exempt de l’pagament d’impostos en la declaració de la renda.

Així mateix, l’ajuda a la maternitat de 1200 euros anuals, que la Seguretat Social concedeix en 12 pagaments mensuals, també es troba exempta de l’pagament d’IRPF. L’exempció es fa extensiva a tota mena de prestacions per maternitat, siguin de comunitats, entitats locals o estatals.