Sol·licitud Ingrés Mínimo Vital

Tramita la sol·licitud de l’ingrés Mínimo Vital a través del formulari… Què necessites? Per accedir al formulari us demanarem introduir les dades personals i adjuntar les fotografies del document d’identificació (DNI o NIE) per verificar la identitat.

Ademàs, haureu de fer una fotografia mostrant el document d’identificació de forma clara i visible. Si realitza la sol·licitud com a representació d’una altra persona, la fotografia i el dni que han d’aportar a l’inici són les del representant.

No olvides al final adjuntar el model normalitzat de representació complimentada i firmada. Recordeu també adjuntarnos l’anvers i el reverso del dni del sol·licitant.

Important: En el formulari et demanarem alguna documentació que hauràs d’adjuntar per enviar la sol·licitud. Heu d’adjuntar el document de voluntad de sol·licitar la prestació firmada pel sol·licitant i totes les persones que formen la unitat de convivència.

Sol·licitud Ingrés Mínimo Vital

Podeu consultar tota la informació sobre aquesta ajuda a la pàgina de la Seguretat Social Ingrés mínim vital.

Informació bàsica per ajudar-te a completar el formulari i la sol·licitud

¿Com debo rellenar el formulari de sol·licitud d’ingrés Mínimo Vital?

Per completar el formulari, heu de seguir aquestes indicacions:

1.- DATES DEL SOLICITANT

1.1. DATOS PERSONALES

 • Tant per al sol·licitant, com per als membres de la unitat de convivència, en els supòsits de separació o divorci, s’entendrà com:
 • Pensió compensatòria: Les quantitats establertes a favor del cónyuge que quede en una situació econòmica més desfavorecida després de la separació o divorci, encaminada a corregir el perjudici econòmic que li suponga la nova situació.
 • Pensió d’aliments: Les quantitats establertes a favor dels fills menors d’edat i d’aquells que havien aconseguit la majoria d’edat sigan en període de formació o no tinguin mitjans per al seu sustent.

1.2. DATOS DE EL/LA RESPRESENTANTE LEGAL

1.3. DATOS RELATIVOS AL ALOJAMIENTO

1.4. UNIDAD DE CONVIVENCIA.- Es considera unitat de convivència la constituïda per totes les persones que resideixen en el mateix domicili i estiguin unides entre sí pel vincle matrimonial o com a parella de fet en els termes de l’article 221.2 del text refundido de la Ley General de la Seguretat Social, així com els seus familiars o altres amb un vincle familiar anàlogo fins al segon grau per consanguinitat o afinitat, adopció, guarda amb fines d’adopció o acogiment familiar permanent.

1.5. SITUACIÓ LABORAL

 • Expresa la seva situació laboral especificant així mateix si cobra o ha sol·licitat alguna prestació o subsidi d’alguna entitat tant pública com a privada.

2.- PERSONES QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE CONVIVÈNCIA.

2.1. DATOS DE LES PERSONES QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE CONVIVÈNCIA.

INGRESOS I PATRIMONI

 • El còmput dels INGRESOS de l’exercici anterior es portarà a càrrec de les següents regles.
 • Els lloguers es computaran pel seu valor íntegre, excepte els procedents d’activitats econòmiques, els arrendaments d’immobles o de règims especials, que es computaran pel seu rendiment net.
 • Els rendiments procedents d’activitats econòmiques, les guanys patrimonials generades en l’exercici i dels règims especials, es computaran per la quantitat que s’integraran en la base imponible de l’Impost sobre la Renta de les Personas Físicas o normativa foral corresponent segons la normativa vigent en cada període.
 • Quan el beneficiari disposi de béns immobles arrendats, tindrà en compte els seus rendiments com a ingressos menys gastos, abans de qualsevol reducció a la que tingui dret el contribuent, i tots dos determinats, conforme a l’efecte de la normativa reguladora de l’Impost sobre la Renta de las Personas Físicas, o normativa per al corresponent, aplicable a les persones que formen la unitat de convivència. Si els immobles no estuviesen arrendados, els ingressos computables es valoraran segons les normes establertes per a la imputación de lloguers immobiliaris en la citada normativa i corresponent norma foral.

Computarà com a ingrés l’import de les pensions i prestacions, contributives o no contributives, públiques o privades.

 • Los inmuebles, excluida la vivienda habitual.
 • Els comptes bancaris i dipòsits.
 • Els actius financers en forma de valors, segurs i lloguers i les participacions en Institucions de Inversión Colectiva.
 • Les participacions en avions, fons de pensions i sistemes alternatius similars

Patrimonio societario neto inclou el valor de les participacions en el patrimoni de societats en les que participen de forma directa o indirecta algun dels membres de la unitat de convivència, amb excepció de les valorades dins dels actius no societaris Excepcionalment en els supòsits de vulnerabilitat econòmica que s’ha produït durant aquest any i quan no sea beneficiari de prestacions o subvencions de treball, podeu sol·licitar que tingueu en compte les rendes obtingudes durant aquest any.

Per a ell facilitar, a més dels ingressos del 2020, els de 2021. (Disposició transitòria tercera del Real Decreto-ley 20/2020)

3.- DECLARACIÓN D’INGRESOS I PATRIMONI.- En relació amb els ingressos especificats en el punt 2.

4.- TROS DATOS.

 • 4.1. DATOS FISCALES. Si el futur titular de la prestació té establerta la seva residència fiscal (más de 183 dies a l’any) en un país estranger o en una Comunitat o Ciutat Autònoma o Territori Foral distint del lloc on sol·licita la seva prestació, s’ha d’indicar.
 • 4.2. DOMICILIO DE COMUNICACIONS a efectes legals només s’han d’indicar quan desee rebre’ls en un altre diferent al seu habitual, incloses les comunicacions oficials en les que se li pidan actuacions en terminis determinats.

5- ALEGACIONS

 • Si quiere añadir algo que considere importante para tramitar la prestación y no lo vea reconocido en el formulario, ponga en este apartado de la forma más breve y concisa posible.

6- COBRO DE LA PRESTACIÓ

 • En el compte corrent que ens facilitem per al cobro de la prestació, haurà de figurar el sol·licitant com a titular de la mateixa. Ponga especial cura en rellenar les casillas de la cuenta corriente per que no hi hagi problemes quan fem l’entrada

7- FIRMA

 • La sol·licitud haurà de signar, en el seu cas, per a tots els integrants de la unitat de convivència majors d’edat que no es trobin incapacitats judicialment.

¿Quina documentació em van a demanar?

En el procés de sol·licitud haurà d’aportar la documentació que en cada cas us sol·liciteu.

En primer lloc, se sol·licitarà aportar una imatge o un document amb el DNI del sol·licitant, per ambdós caras.

Per un altre costat, és obligatori que la sol·licitud d’entrada Mínimo Vital estigui acompanyada per un document on es reflecteixi l’acreditació de la seva voluntad de sol·licitar la prestació mitjançant un escrit signat per vostè i tots els integrants de la unitat de convivència, indicant sota la firma, el nombre y apellidos de cada uno de ellos.

Per ello, si no disposa de impressora i escàner, podeu enviar una imatge d’un document manuscrit, amb lletra clara i llegible, amb aquest text o similar:


Sirva este escrit que acompanya a la meva sol·licitud de data………..com acreditació de la meva voluntat de sol·licitar l’ingrés mínim vital. Firmat:

ya continuación el nombre, apellidos, firma manuscrita y número de DNI/NIE del solicitante y, en caso de haberlos, el nombre, apellidos, firma manuscrita para cada miembro de la unidad de convivencia.


A més, per a altres casos, haurà de presentar la documentació específica. El límit màxim permès per a tots els documents és de 30 MB.

1. Espanyols: Documento Nacional d’Identitat (DNI) del sol·licitant i de les persones que formaven part de la unitat de convivència.

2. Estrangers:

 • 2.1. Número d’identificació de l’estranger (NIE), en tots els supuestos.
 • 2.2. Ciudadanos de la UE/EEE o Suiza: Certificat de registre de ciutadà de la Unió o Certificat del dret a residir amb caràcter permanent, junt amb passaport o document d’identitat en vigor (arts. 7.1 i 10.1 RD 240/2007, de 16 de febrer).
 • 2.3. Membres de la família d’un ciutadà de la UE/EEE o Suiza que no ostenten la nacionalitat d’un dels dos Estats
 • Targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió o de protecció acreditativa de la presentació de la sol·licitud de la targeta (arts. 8 i 10.3 RD 240/2007, de 16 de febrer).
 • 2.4. No nacionals de la UE/EEE o Suiza que residan en territori nacional.
 • Targeta d’identitat de l’estranger (TIE) per als sol·licitants, altres progenitors i causants d’autorització residencia temporal o permanent, segons procediment.
 • Solicitud de la tarjeta o autorización de residencia, para hijos nacidos en España de no nacionales de la UE/EEE o Suiza.
 • Número d’identificació de l’estranger (NIE), en tots els supuestos.
 • 2.5. Certificat de la Direcció General de la policia acreditant el període de residència legal a Espanya

3. Certificat de Empadronamiento Histórico – Colectivo: Certificat que acredite la residència de totes les persones que han constat i/o constant empadronades en un domicili junt amb el o el sol·licitant al menys un any – o tres anys (en els supòsits de sol·licitud sense unidad de convivencia) – d’antelació a la data de presentació d’aquesta sol·licitud.

4. Llibre de família o certificat en extracte de les partides de naixement dels fills, expedit pel Registre Civil corresponent. Libro/s de família que acredita/n la filiació de les persones que forman part de la unitat de convivència.

5. Certificat que acredita la inscripció com a parella de fet

6. Declaració responsable d’ingressos i patrimoni.

7. Resolució judicial o administrativa que acrediti l’acogiment.

8. Sentencia d’incapacitació judicial.

Només si es troba en alguna d’aquestes situacions:

9. En supòsits de separació judicial o divorci: Sentencia judicial de separación/divorcio i en el seu cas conveni regulador sellat pel jutge.

10. En el supòsit de separació de fet o si la separació o el divorci estan en tràmit:

 • Copia diligenciada por el Juzgado de la demanda de separación o divorcio o,
 • Còpia de la denuncia de l’abandó del hogar familiar o,
 • Convenio regulador sellat i diligenciado por el Juzgado, o Testimoni de l’aprovació judicial de les mesures provisionals en què s’acuerde la guarda i la custodia.

11. En el suposat de parelles de fet en les que no existeix convivència: Document judicial que atribuïa la guarda i la custodia dels fills comunes a un determinat progenitor oa tots dos de forma compartida.

12. Situació de violència de gènere:

 • Sentencia condenatoria per delit de violència de gènere.
 • Ordre de protecció o mesures cautelars.
 • Informe del Ministerio Fiscal.
 • Informe de serveis socials, serveis especialitzats o serveis d’acogida.

13. Víctimes de tracta de seres humans i explotació sexual: Informe emès pels serveis públics i/o serveis socials responsables de l’atenció integral a aquestes víctimes.

14. En supuestos menores emancipados: Acreditación mediante documento público, resolución judicial o certificado del Registro Civil.

15. Acreditació de la representació quan la sol·licitud es subscrigui per part de la persona distinta al possible beneficiari, com a seu representant.

16. En el supòsit d’ingrés a la presó o en un centre hospitalari: Document d’ingrés a la presó o al centre hospitalari durant al menys 1 any

17. En els supuestos de risc d’exclusió social: Certificat dels serveis socials pel risc d’exclusió social

18. Certificat dels serveis socials (domicili ficticio, residència social, sanitària, socio sanitaria…)

19. Reconeixement de situació de dependència per l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma.

20. Certificat de matrimoni.

¿Com puc aportar a una sol·licitud enviada o consultar l’estat de la meva sol·licitud?

Al final del procés de sol·licitud es visualitzarà una pantalla de revisió amb les dades introduïdes a la sol·licitud.

Una vegada que confirmeu l’enviament, a l’última pantalla del formulari, proporciona un codi de sol·licitud.

És molt important que el codi de sol·licitud s’anoti o guarde per poder consultar l’estat d’una sol·licitud.

Amb aquest codi de sol·licitud, podrà incloure documentació addicional a través del servei «Aportar la documentació a una sol·licitud«, així com consultar l’estat de la seva sol·licitud.

IMPORTANT: El codi de la sol·licitud és un codi de 32 caràcters amb lletres i números. Aquest servei només proporciona informació de sol·licituds realitzades a través d’aquest servei.

Si la sol·licitud s’ha realitzat utilitzant el certificat digital o usuari cl@ve, el número que s’ha proporcionat és el nombre de registre d’entrada de la sol·licitud.

Amb aquest número no es pot consultar aquí l’estat de la seva sol·licitud, ja que al no haver-la realitzat utilitzant aquest servei, indicarà que no es troba el registre de la mateixa.

Deixar comentari

La navegació del visitant per aquesta pàgina, suposa que s'accepta la utilització de cookies. més informació

Los ajustes de cookies en esta web están configurados para «permitir las cookies» y ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues usando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en «Aceptar», estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar